ขอบข่ายวิชา

เกริ่นนำ

โรงเรียนทุ่งสง ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และใช้หลักสูตรใหม่ 2551 เป็นปีแรก จากการจัดสรรเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 เป็นสาระพื้นฐาน ได้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  และจากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา จะพบว่ามุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลที่รู้จักการค้นคว้า การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้จะเนินการใช้เครื่องมือในการค้นคว้า เครื่องมือในการสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร  โดยเฉพาะเครื่องมือการสื่อสารของ Web 2.0 ซึ่งนักเีรียนจะได้ลงมือปฏิบัติต่อไป

ในฐานะโรงเรียนที่มีความพร้อม หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ได้จัดทำหลักสูตรใหม่ตามแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และสำหรับวิชานี้ เป็นวิชาสาระพื้นฐาน รหัสวิชา ง31101 โดยจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบแนวคิดของสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

จุดหมาย

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์
และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

องค์ความรู้ ทักษะสำคัญและคุณลักษณะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ความรู้  ทักษะ และเจตคติในการทำงาน  การจัดการ การดำรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี
Advertisements