การโปรแกรมเบื้องต้น

♥ภาษาคอมพิวเตอร์
♥การแก้ปัญหาโจทย์
♥ภาษาซี
♥ข้อมูลและตัวแปร
♥ตัวดำเนินการ
♥การรับและแสดงผล
♥การเลือกทำ
♥การทำซ้ำ