กิจกรรม Social Blog

นักเรียนมีภาระเร่งด่วนที่ต้องกระทำบน Blog ดังนี้

♥  แต่ง Blog ให้สวยงามตามความสามารถ
♥  วางเรื่องที่กำหนด 2 เรื่อง คือ การสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย
♥  วางเรื่องสร้างสรรค์ 1 เรื่อง พร้อมเปิดประเด็น Comment
♥  ให้นักเรียนเข้าไปเยี่ยม Blog ของเพื่อนในห้องเดียวกันและ Comment ให้เพื่อน คลิกที่นี่ ถ้าต้องการเยี่ยม Blog
(เข้าเยี่ยมชม กดที่เมนู Blog ของเรา)
♥ ส่งงาน Blog ที่เมนูทางขวามือ หัวข้อ  ลิงค์เครือข่าย 531 (ส่งงานบล็อค) หรือ คลิก

  หมายเหตุ: ให้นักเรียนเร่งสร้างหน้าให้เพื่อน Comment ด่วน..

โพสท์ใน สารสนเทศ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Social Blog

ระบบสารสนเทศประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคล ไม่ว่าจะป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือ ระดับองค์การ ไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบอีก รวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดไม่ได้คือ

1.ฮาร์ดแวร์  ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดตรวจ

2. ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานต่าง ๆ ลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันซอฟต์แวร์มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย เช่น มีส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ที่เรียกว่า กุย (Graphical User Interface : GUI) ส่วนชอฟต์แวร์สำเร็จที่มีใช้ในท้องตลาดทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับบุคคลเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเริ่มมีลักษณะส่งเสริมการทำงานของกลุ่มมากขึ้น ส่วนงานในระดับองค์การส่วนใหญ่มักจะมีการพัฒนาระบบตามความต้องการโดยการว่าจ้าง หรือโดยนักคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การ เป็นต้น ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง โปรแกรมทุกโปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอำนวยเครื่องมือสำหรับทำงานพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะเป็นโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่างานด้านการจัดทำเอกสาร การทำบัญชี การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนงานทุก ๆ ด้านตามแต่ผู้ใช้ต้องการ จนสามารถกล่าวได้ว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวาง และทำให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถขาดได้ในยุคสารสนเทศนี้

ในองค์กรขนาดใหญ่หรืองานที่มีความต้องการเฉพาะด้าน การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งานจะใช้วิธีพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง หรือว่าจ้างบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อทำซอฟต์แวร์เฉพาะงานให้ซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้เอง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะเรียกว่าซอฟต์แวร์เฉพาะงาน (Tailor Made software) มีข้อดีคือมีความเหมาะสมกับงานและสามารถแก้ไขตามความต้องการได้ ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาสำหรับการพัฒนา ปัจจุบันนี้จึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับงานทั่ว ๆ ไป วางจำหน่ายเป็นชุดสำเร็จรูปเรียกว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Package)

3.ข้อมูล ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็นตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์การ ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

4.บุคลากร บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใด โอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับบุคคลซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามความต้องการ สำหรับระบบสารสนเทศในระดับกลุ่มและองค์การที่มีความซับซ้อนมาก อาจจะต้องใช้บุคคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยตรงมาพัฒนาและดูแลระบบงาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือของบุคลากรที่เกี่ยงข้องก็เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนในขณะที่ใช้งานก็จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอน การปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเครื่องมือชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย และขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเล่านี้ต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทำเอกสารคู่มือการใช้งานให้ชัดเจน

แก้ไขหัวข้่อนี้

ใส่ความเห็น Cancel reply

Logged in as jeekong531. Log out?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You are the author of this post.

โพสท์ใน สารสนเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ระบบสารสนเทศประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง

อย่าหันหลังให้ตัวเอง

ในยุคแห่งการแข่งขัน ยุคของความเจริญทางด้านวัตถุ คนส่วนใหญ่ก็มีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกสะบาย จนบางครั้งหลงลืมรากเหง้าเดิมของความเป็นไทย ความรักความสามัคคี ความเสียสละ การมีมิตรจิตรมิตรใจ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเมื่อเทคโนโลยีเข้าครอบงำวิถีชีวิต ยิ่งเหมือนกับเราใส่ปุ๋ย ใส่สารเร่ง ให้ความเสื่อมทรามทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คนมีความเห็นแก่ตัว เรื่องของกูต้องมาก่อน คนอื่นไม่เกี่ยว แม้แต่เรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ไม่สน เพราะมันเรื่องของกู
อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ | ใส่ความเห็น

เรื่องเล่าชาวเทคโน

ซิมพิสวาท

นักเรียนคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหลือเชื่อ หรือเรื่องเหนือความคาดหมาย หรือสิ่งลี้ลับที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง โลกพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยี … เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ ก็เป็นอีกเทคโนโลยี ที่ถูกหยิบยกมาเล่า โดยมีความสัมพันธ์กับสิ่งลี้ลับหรือจิตวิญญาณ เราลองมาอ่านเรื่องที่ครูจะนำเสนอซักเรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป | 3 ความเห็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นส่วนสุดท้ายของการจัดการสารสนเทศ ซึ่งรายละเอียดหรือขั้นตอนการทำงานขึ้นอยู้กับชนิดของสารสนเทศ หรือรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไป | 1 ความเห็น